07/05/2019

Vedtægter

§1 Foreningens navn

§1 Nordkysten eSport

§2 Foreningens hjemsted

§2 Helsingør kommune

§3 Foreningens formål

§3 Det er foreningens formål, at udbyde en bred vifte af eSport aktiviteter til de lokale miljøer i Helsingør kommune, samt at skabe rammer for et socialt fællesskab omkring dyrkelsen af eSport.

Dette skal ske gennem faste ugentlige træninger, afholdelse af egne turneringer, samt deltagelse i relevante turneringer afholdt af 3. part.

§4 Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når kontingentet er betalt.

4.2 Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen underskrives af forældre/værge. Ved indmeldelse vedkender medlemmet sig at overholde foreningens ordensregler.

4.3 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af medlemsskab. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

4.4 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis opførsel strider mod foreningens vedtægter og ordensregler. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

5.2 Indkaldelse til generalforsamling sker ved opslag og på foreningens hjemmeside med minimum 1 måneds varsel. Generalforsamling afholdes inden udgangen af april

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og endelig dagsorden med bilag offentliggøres 8 dage før.

5.4 Stemmeret har alle medlemmer af bestyrelsen samt medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance. Forældre til børn under 16 år har en stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme

5.5 Alle, der er fyldt 16 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis minimum 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

5.7 En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

5.8 Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller stemmefuldmagt.

5.9 Generalforsamlingens dagsorden

Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Bestyrelsens beretning

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Indkomne forslag

Forslag til handlingsplan og budget

Valg af bestyrelse og suppleant

Valg af revisor

Evt.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20 % af stemmeberetiget medlemmer skriftligt ønsker det.

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 1 måned efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

7.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand, en næstformand og en kasserer.

7.3 Bestyrelsen vælges for: 2 år og kan genvælges

7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer er til stede.

7.6 Bestyrelsen beslutter dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12)

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status.

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§9 Aftaleret

9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§10 Vedtægtsændringer

§10 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§11 Opløsning af foreningen

11.1 For at kunne træffe beslutning om foreningens opløsning, kræves det, at der er indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor kun dette punkt er på dagsordenen.

Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås dette flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvor mange af de stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling